Proizvodi u webshopu

Partneri sajta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Facebook Like Box

Pravilnik o registraciji vozila
Poslednje ažurirano petak, 04 maj 2012 12:29

Podatke su preuzete iz:
PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA
("Službeni glasnik RS", broj 64/2010, 69/2010, 81/2011)


Vozilo se registruje upisom propisanih podataka u evidenciju - jedinstveni registar vozila, koji se vodi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Jedinstveni registar vozila sadrži:

 1. naziv organa nadležnog za registraciju vozila
 2. broj registra
 3. registarsku oznaku vozila
 4. datum prve registracije vozila, prvu registarsku oznaku i naziv organa nadležnog za registraciju vozila koji je izvršio prvi upis vozila u registar
 5. podatke o saobraćajnoj dozvoli (datum izdavanja, serijski broj)
 6. podatke o kontrolnom broju registracione nalepnice i datumu do koga nalepnica važi
 7. podatke o vlasniku vozila (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresu,odnosno naziv - firmu, matični broj, sedište i adresu)
 8. podatke o korisniku vozila (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresu,odnosno naziv - firmu, matični broj, sedište i adresu, naziv i mesto poslovanja ogranka privrednog društva, filijale organizacije, preduzetničke radnje i sl.)
 9. podatke o vozilu (sa kodiranim podacima):
  • vrsta vozila - J
  • marka - D.1
  • tip, varijanta, verzija - D.2
  • komercijalna oznaka/model - D.3
  • broj šasije - E
  • najveća dozvoljena masa - F.1
  • masa - G
  • važenje registracije - H
  • homologacijska oznaka - K
  • radna zapremina motora - P.1
  • snaga motora u kW - P.2
  • vrsta goriva ili pogona - P.3
  • odnos snaga/masa kg/kW - samo za motocikle - Q
  • broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača - S.1
  • broj mesta za stajanje - S.2
  • broj motora - P5
  • broj osovina - L
  • boja vozila - R
  • kao i datum do koga je zabranjeno otuđenje vozila, godina proizvodnje i nosivost vozila
 10. podatke o tehničkom pregledu (naziv i sedište, šifra, identifikacioni broj pravnog lica koje je obavilo tehnički pregled, datum tehničkog pregleda)
 11. naziv osiguravajućeg društva kod koga je sklopljen ugovor o obaveznom osiguranju, broj polise i važenje obaveznog osiguranja
 12. podatke o odjavi vozila iz registra

Evidencija o registrovanim vozilima može, pored podataka iz stava 1. ovog člana, da sadrži i podatke o ograničenju vlasničkih prava - pravima zalogodavca i zalogoprimca na vozilu.

Evidenciju o registrovanim vozilima, pored podataka koji se vode u elektronskom obliku, čini i zbirka isprava koja se sastoji od dosijea vozila složenih po abecednom redu i broju registarske oznake vozila.

REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA

Na osnovu upisanih podataka organ nadležan za registraciju vozila vlasniku vozila izdaje saobraćajnu dozvolu, registarske tablice i registracionu nalepnicu, odnosno potvrdu o privremenoj registraciji vozila koji važe za propisani period i čijim izdavanjem se obezbeđuje pravo učešća registrovanog vozila u saobraćaju.

Po isteku godinu dana od dana izvršenog upisa u registar, pravo učešća vozila u saobraćaju za svaku narednu godinu obezbeđuje se izdavanjem registracione nalepnice.

Podatke u registar upisuje organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, teritorijalno nadležna prema prebivalištu vlasnika vozila, odnosno sedištu ako je vlasnik vozila pravno lice (u daljem tekstu: organ nadležan za registraciju vozila).

Izuzetno od stava 3. ovog člana, vozilo koje koristi preduzetnička radnja upisuje se u jedinstveni registar vozila prema mestu prebivališta preduzetnika - vlasnika radnje i u saobraćajnu dozvolu, u rubriku o korisniku vozila, upisuju se podaci o nazivu i mestu poslovanja radnje, a vozilo koje koristi ogranak privrednog društva upisuje se u jedinstveni registar vozila prema mestu poslovanja ogranka uz prilaganje dokaza o upisu ogranka u registar kod nadležnog organa i pismene saglasnosti vlasnika vozila. Vozilo koje koristi državni organ, odnosno organizacija sa statusom javne službe može se upisati u jedinstveni registar vozila i prema sedištu organa u sastavu, područne organizacione jedinice ili drugog organizacionog oblika tog organa, odnosno službe. Vozilo koje se koristi po osnovu ugovora o lizingu upisuje se u jedinstveni registar vozila prema prebivalištu odnosno, sedištu vlasnika vozila, odnosno korisnika lizinga, uz pismenu saglasnost vlasnika vozila.

Izdavanje registracione nalepnice, pored organa nadležnog za registraciju vozila, mogu da vrše i ovlašćena pravna lica, i to za vozila koja nose oznaku registarskog područja na kome to lice, odnosno njegov organizacioni deo obavlja poslove tehničkog pregleda vozila.

USLOVI ZA UPIS VOZILA U REGISTAR, NAČIN I USLOVI ZA IZDAVANJE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, REGISTRACIONE NALEPNICE I REGISTARSKIH TABLICA

Vozilo se upisuje na ime vlasnika vozila.

Ako je vozilo vlasništvo više lica, upisuje se na ime jednog suvlasnika, uz saglasnost drugih suvlasnika datu u pismenoj formi i overenu od strane suda ili drugog nadležnog organa. Saglasnost se može dati i na zapisnik kod organa nadležnog za registraciju vozila.

Registraciju vozila vrši se upisom u registar na osnovu zahteva za izdavanje saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice koji podnosi vlasnik vozila na Registracionom listu za motorno-priključno vozilo.

Registracioni list za motorno-priključno vozilo formata je A4, bele boje, i sadrži:

na prvoj strani:

 • podatke o vozilu (sa kodiranim podacima i to redom: vrsta vozila - J, marka - D.1, tip,varijanta, verzija - D.2, komercijalna oznaka/model - D.3, broj šasije - E, najveća dozvoljena masa - F.1, masa - G, homologacijska oznaka - K, radna zapremina motora - P.1, snaga motora u kW - P.2, vrsta goriva ili pogona - P.3, odnos snaga/masa kg/kW - samo za motocikle - Q, broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača - S.1, broj mesta za stajanje - S.2, broj motora - P5, broj osovina - L, boja vozila - R, godina proizvodnje, kao i nosivost vozila)
 • podatke o tehničkom pregledu vozila (naziv, sedište, šifra, identifikacioni broj pravnog lica koje je obavilo tehnički pregled, konstatacija o tehničkoj ispravnosti vozila, datum vršenja tehničkog pregleda, mesto za pečat, kontrolor koji izvršio pregled, napomena)

na drugoj strani:

 • vrstu postupka (0. Upis u jedinstveni registar vozila, 1. Izdavanje registracione nalepnice za vozilo upisano u jedinstveni registar, 2. Privremena registracija, 3. Promena registarskih tablica, 4. Promena saobraćajne dozvole, 5. Promena registracione nalepnice, 6. Odjava vozila, 7. Ostalo)
 • datum prijema zahteva
 • podatke o nazivu organa koji odlučuje o zahtevu (policijskoj upravi, policijskoj stanici, nazivu i sedištu ovlašćenog pravnog lica, matični broj, broj i datum ovlašćenja)
 • podatke o vlasniku vozila (prezime/naziv - ime, prebivalište - sedište, adresa JMBG - MB)
 • podatke o korisniku vozila (prezime/naziv - ime, prebivalište - sedište, adresa JMBG - MB)
 • podatke o zastupniku (prezime, ime, osnov zastupanja/broj i datum overe punomoćja)
 • podatke o izdatoj saobraćajnoj dozvoli - potvrdi o privremenoj registraciji vozila - registracionoj nalepnici (registarska oznaka, datum prve registracije,datum izdavanja, registarski broj dozvole, serijski broj dozvole, kontrolni broj registracione nalepnice, važenje registracione nalepnice,važenje registracije - H)
 • podatke o osiguranju vozila(naziv osiguravajućeg društva, MB, broj polise osiguranja, važenje osiguranja)
 • podatke o promeni tablica (razlog promene, prethodna registarska oznaka, nova registarska oznaka, datum)
 • podatke o promeni saobraćajne dozvole (razlog promene, serijski broj saobraćajne dozvole, datum izdavanja)
 • podatke o promeni registracione nalepnice (razlog promene, kontrolni broj, datum izdavanja, važenje)
 • podatke o odjavi vozila (razlog odjave, datum odjave, postupak sa registarskim tablicama)
 • odluku o zahtevu (broj i datum potvrde o registraciji vozila, datum preuzimanja potvrde, registracione nalepnice i registarskih tablica, potpis vlasnika vozila - zastupnika, datum preuzimanja saobraćajne dozvole, potpis vlasnika vozila - zastupnika
 • podatke o ovlašćenom licu koje je obradilo zahtev (prezime, ime, JMBG, potpis).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

 • potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila koja sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo koju izdaje i overava privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koje važi na celoj teritoriji Republike Srbije. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana
 • polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koju motornim vozilom pričini trećim licima koja važi za period za koji se zahteva registracija vozila
 • dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo
 • dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila (administrativne takse, naknade za saobraćajnu dozvolu, naknade za registarske tablice, naknade za korišćenje puteva, naknade za zagađivanje okoline i komunalne takse), na kojem uz svrhu uplate mora biti navedena i registarska oznaka vozila ili broj šasije vozila ako se vozilo upisuje u registar prvi put
 • dokaz o vlasništvu, odnosno poreklu vozila, ako se vozilo prvi put upisuje u registar ili prilikom promene vlasništva i dokaz o vlasništvu i poreklu motora vozila koji je naknadno ugrađen u vozilo, kao i dokaz o pravnom osnovu za korišćenje vozila;
 • dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta - za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica).

Ako zahtev podnosi strani državljanin kome je izdato odobrenje za boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje, kao dokaz o istovetnosti prilaže ličnu kartu za stranca ili putnu ispravu sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci.

Upis u jedinstveni registar vozila neće se izvršiti, odnosno neće se izdati registraciona nalepnica: ako zahtev, odnosno Registracioni list za motorno-priključno vozilo sadrži netačne podatke ili je nepotpun, odnosno ako nema odgovarajuće priloge iz člana 5. st. 4. i 5. ovog pravilnika; ako nije dozvoljeno da saobraća na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne može registrovati, odnosno koristiti; ako ima uređaje ili obeležja vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

Diplomatska i konzularna predstavništva, misije stranih država i predstavništva međunarodnih organizacija sa sedištem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za upis vozila u jedinstveni registar vozila i izdavanje registracione nalepnice neposredno organu nadležnom za upis vozila u jedinstveni registar.

Osoblje stranog predstavništva iz stava 1. ovog člana podnosi na uvid važeću diplomatsku, konzularnu ili službenu ličnu kartu.

Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi za upis u jedinstveni registar vozila ili izdavanje nove saobraćajne dozvole zbog promene podataka u saobraćajnoj dozvoli, organ nadležan za registraciju vozila izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i urednog zahteva.

Vlasniku vozila iz stava 1. ovog člana, izdaje se potvrda o registraciji vozila koja važi od dana utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje saobraćajne dozvole i zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, a sadrži sve podatke koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu.

Prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole vlasnik vozila vraća potvrdu iz stava 2. ovog člana organu nadležnom za registraciju vozila.

Vlasnik vozila upisanog u jedinstveni registar može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije.

Prilikom odjavljivanja vozila, saobraćajna dozvola se poništava bušenjem, a podaci o odjavi vozila evidentiraju se u jedinstvenom registru vozila.

Vozilo odjavljuje lice koje je kao vlasnik vozila upisano u saobraćajnoj dozvoli i evidentirano u jedinstvenom registru vozila.

Ako je vlasnik vozila preminuo vozilo može da odjavi bračni drug ili srodnik iz prvog naslednog reda.

Zahtev za izdavanje registracione nalepnice za vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola, podnosi vlasnik ili evidentirani korisnik vozila najranije 30 dana pre isteka važenja registracione nalepnice.

Ako se zahtev za izdavanje registracione nalepnice ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja prethodno izdate registracione nalepnice, vozilo se prebacuje iz evidencije aktivnih vozila u jedinstvenom registru u evidenciju pasivnog fonda vozila, a registarske tablice se oduzimaju.

Saobraćajna dozvola sa promenjenim podacima izdaće se ako se promeni bilo koji podatak koji se upisuje na obrascu saobraćajne dozvole ili u kontaktnom mikrokontroleru (u daljem tekstu: čip).

Uz zahtev za izdavanje dozvole sa promenjenim podacima, vlasnik vozila dužan je da priloži ispravu kojom se dokazuje promena podataka, s tim što se dokaz o promeni podataka o korisniku prilaže uz pismenu saglasnost vlasnika.

Kada se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica overava sud ili drugi nadležni organ.

Ako je ugovor zaključen između pravnih lica, potpisi ovlašćenih lica na ugovoru overavaju se pečatima pravnih lica - prodavca i kupca vozila.

Ako je ugovor o prodaji vozila zaključen između fizičkog lica kao prodavca i pravnog lica kao kupca, potpis prodavca vozila overava sud ili drugi nadležni organ.

Vozilo se privremeno registruje, na zahtev vlasnika vozila, a izuzetno i na zahtev korisnika lizinga u pravnom poslu sa elementom inostranosti, kod teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik podnosi isprave navedene u članu 5. st. 4. i 5. ovog pravilnika, na osnovu kojih se vozilo privremeno registruje.

 

Prijavite se


Vaša korpa

Prikaži korpu
Vaša korpa je trenutno prazna.

pretražite...

Anketa

Šta mislite o našem sajtu?