Proizvodi u webshopu

Partneri sajta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Facebook Like Box

Nove registarske tablice
Poslednje ažurirano petak, 04 maj 2012 12:28

Podatke su preuzete iz:
PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Službeni glasnik RS", broj 69/2010, 101/2010, 53/2011)

Za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila, kao i za traktore, motokultivatore i radne mašine izdaju se dve registarske tablice.

Za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, priključna vozila i priključna vozila za traktor izdaje se jedna registarska tablica.

Registarske tablice pričvršćuju se na motorno i priključno vozilo tako da obrazuju pravi ugao sa vodoravnom osom puta, a vertikalno tako da nisu savijene ili na drugi način deformisane. Moraju biti pričvršćene na mestu koje je predvideo proizvođač vozila i to tako da su dobro vidljive i čitljive, da nisu zaklonjene, dodatno presvučene ili prekrivene bilo kakvom materijom.

Na motornim vozilima za koje se izdaju dve registarske tablice, tablice za privremeno označavanje vozila postavljaju se sa unutrašnje strane na vetrobransko staklo i to na prednje staklo u donjem desnom uglu, a na zadnje staklo u donjem levom uglu. Na traktorima, radnim mašinama, motokultivatorima, motociklima, mopedima, lakim i teškim triciklima, lakim četvorociklima, priključnim vozilima i priključnim vozilima za traktor, tablice za privremeno označavanje vozila postavljaju se na mesto na kojem se postavljaju i registarske tablice.

Za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila

Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila bele su boje, dimenzija 520,5 x 112,9 mm, oivičene crnom linijom i na njima je sa leve strane, na plavoj podlozi belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima, latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, a crnim arapskim brojevima i slovima latiničnog pisma, između kojih je utisnut znak "-", ispisana je registarska oznaka vozila. Između oznaka registarskog područja i registarske oznake vozila utisnut je crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta.

Ako registarska tablica treba da sadrži cifre na četiri pozicije, istih je dimenzija kao i registarska tablica iz stava 1. ovog člana, s tim što oznake i simboli moraju biti simetrično raspoređeni. Registarska oznaka vozila sastoji se od kombinacija arapskih cifara od "0" do "9" i slova na dve pozicije. Slova registarskog broja su sva slova latiničnog pisma srpskog jezika i latinična slova: "X", "Y" i "W".

Za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz izdaju se registarske tablice čija registarska oznaka sadrži latinična slova "TX" na dve pozicije, koje se u roku od sedam dana nakon prestanka obavljanja auto-taksi prevoza vraćaju organu koji ih je izdao.

Oznaka registarskog područja na registarskoj tablici ispisuje se i na ćiriličkom pismu ispod utisnutog crvenog štita.

Vlasnik teškog četvorocikla, odnosno putničkog vozila može po izboru odabrati najmanje tri, a najviše pet slovnih znakova ili kombinaciju brojčanih i slovnih znakova.

Ako se bira kombinacija brojčanih i slovnih znakova u njoj se moraju nalaziti najmanje dva slovna znaka, izuzimajući kombinaciju slovnih znakova "TX", "RP" i "RPE".

Izabrani znakovi čine deo registarske tablice iza oznake registarskog područja i crvenog štita.

Između brojčanih i slovnih znakova na registarskoj tablici obavezan je znak "-" koji se računa kao jedan od izabranih znakova.

Značenje izabranih znakova na registarskoj tablici po sadržaju ne sme da bude provokativno, nemoralno, ili suprotno pravnom poretku.

Za registarske tablice iz ovog člana, pored redovne cene registarskih tablica, plaća se i posebna naknada - u iznosu koji je utvrđen uredbom Vlade.

Na registarskim tablicama iz člana 30. ovoga pravilnika ne mogu da se biraju znakovi u smislu ovog člana.

Pravo korišćenja izabranih znakova na registarskim tablicama iz člana 28. ovoga pravilnika je subjektivno i lično pravo, a važi sedam godina od dana izdavanja registarskih tablica i ne može da se prenosi na drugo lice, osim u slučaju smrti vlasnika vozila.

Pravo iz stava 1. ovoga člana može da se produži nakon isteka roka od sedam godina uplatom propisane naknade.

Ako vlasnik vozila u roku od 30 dana od isteka prava korišćenja ne uplati propisanu naknadu, gubi pravo korišćenja izabranih registarskih tablica i registarske tablice se oduzimaju, a saobraćajna dozvola poništava bušenjem.

Posebna zadnja registarska tablica

Ako je na putničkom vozilu i teškom četvorociklu fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica predviđena ovim pravilnikom, na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica.

Registarska tablica iz stava 1. ovog člana bele je boje, dimenzija 341,8 x 202,8 mm, oivičena crnom linijom čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela., i na njoj je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisan registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije arapskih brojeva od "0" do "9" na tri odnosno četiri pozicije i svih slova latiničnog pisma srpskog jezika i latiničnih slova: "X", "Y" i "W" na dve pozicije razdvojenih znakom. Posebna zadnja registarska tablica po sadržini mora biti istovetna sa prednjom registarskom tablicom vozila, uključujući i izabrani sadržaj te tablice.

Za motocikle i teške tricikle

Registarska tablica za motocikle i teške tricikle bele je boje, dimenzija 153,3 h 153,3 mm, oivičena crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. i na njoj je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisan registarski broj vozila koji se sastoji od arapskih brojeva od "0" do "9" na dve pozicije i na tri pozicije, razdvojenih znakom "-".

Za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle

Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle žute je boje, dimenzija 153,3 h 153,3 mm, oivičena crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela i na njoj je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisan registarski broj vozila koji se sastoji od arapskih brojeva od "0" do "9" na tri pozicije i na dve pozicije, razdvojenih znakom "-".

Za motokultivatore

Registarske tablice za motokultivatore žute su boje, dimenzija 341,8 x 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. i na njima je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisana registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije svih slova latiničnog pisma srpskog jezika i latiničnih slova: "X", "Y" i "W" na dve pozicije i arapskih brojeva od "0" do "9" na tri pozicije i razdvojenih znakom "-".

Za traktore i radne mašine

Registarske tablice za traktore i radne mašine zelene su boje, dimenzija 341,8 x 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela i na njima je u gornjem levom uglu na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu ispod kojih je ispisana registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije svih slova latiničnog pisma srpskog jezika i latiničnih slova: "X", "Y" i "W" na tri pozicije i arapskih brojeva od "0" do "9" na dve pozicije i razdvojenih znakom "-".

Za priključna vozila

Registarska tablica za priključna vozila, u pogledu oblika, boje, dimenzije i oznaka, istovetna je sa registarskim tablicama iz člana 27. ovog pravilnika, s tim što se oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila.

Za priključno vozilo za traktor

Registarska tablica za priključno vozilo za traktor zelene je boje, dimenzija 341,8 h 202,8 mm, oivičene crnom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. U gornjem delu registarske tablice sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", crnim slovima latiničnim pismom ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, a ispod crvenog štita ispisana je ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu. U donjem delu registarske tablice ispisana je registarska oznaka vozila koja se sastoji od kombinacije arapskih brojeva od "0" do "9" na dve pozicije i svih slova latiničnog pisma srpskog jezika i latiničnih slova: "X", "Y" i "W" na tri pozicije razdvojenih znakom "-".

Za motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja

Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatskokonzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji (u daljem tekstu: predstavništva) i njihovog osoblja, crne su boje, dimenzija 520,5 x 112,9 mm, oivičene žutom linijom i na njima je sa leve strane, na plavoj podlozi belim slovima latiničnim pismom ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", žutim slovima, vertikalno i latiničnim pismom ispisana oznaka mesta registarskog područja (sedište predstavništva, odnosno boravišta osoblja), brojčana oznaka zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji, slovna oznaka "A", registarski broj vozila i vertikalno ispisane poslednje dve cifre kalendarske godine u kojoj ističe važnost registracije.

Oznaka mesta registarskog područja, oznaka zemlje iz koje je predstavništvo i slovna oznaka "A" razdvojeni su znakom "-".

Za vozila iz stava 1. ovog člana izdaje se uz registarske tablice i dopunska registarska tablica elipsastog oblika, crne boje, oivičena žutom linijom, sa horizontalnom osom 190 mm i vertikalnom osom 130 mm u kojoj su žutim slovima, latiničnim pismom, visine 74 mm, i to: za vozilo koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije - tablica sa slovima "CMD" za vozilo koje koristi lice sa diplomatskim statusom - tablica sa slovima "CD", a za vozilo koje koristi konzularni funkcioner - tablica sa slovima "CC".

Dopunska registarska tablica postavlja se, gledano u pravcu vozila, desno od prednje registarske tablice.

Registarska tablica za priključna vozila predstavništava i njihovog osoblja u pogledu dimenzija, boje i oznaka identična je registarskim tablicama iz člana 37. stav 1. ovog pravilnika s tim što je redosled oznaka obrnut tako da prvo sadrži oznaku godine u kojoj ističe važnost registracije vozila, registarski broj, slovnu oznaku "A", brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo i oznaku registarskog područja.

Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle predstavništava i njihovog osoblja, crne je boje, dimenzija 153,3 x 153,3 mm, oivičena žutom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. U gornjem delu registarske tablice sa leve strane, na plavoj podlozi belim slovima latiničnim pismom ispisana je međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", žutim slovima, vertikalno i latiničnim pismom ispisana je oznaka mesta registarskog područja (sedište predstavništva, odnosno boravišta osoblja), brojčana oznaka zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji i razdvojena znakom "-" slovna oznaka "A". U donjem delu registarske tablice, u žutoj boji, na levoj strani nalazi se znak "-", a posle njega registarski broj vozila i vertikalno ispisane poslednje dve cifre kalendarske godine u kojoj ističe važnost registracije.

Ako je na putničkom vozilu i teškom četvorociklu koje se registruje za potrebe predstavništava, odnosno članova njihovog osoblja fabrički izrađena površina na zadnjem delu vozila na koju se ne može postaviti pod normalnim uslovima registarska tablica iz člana 37. stav 1. ovog pravilnikom, na zahtev vlasnika vozila može se izraditi posebna zadnja registarska tablica.

Registarska tablica iz stava 1. ovog člana, crne je boje, dimenzija 341,8 x 202,8 mm, oivičena žutom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. U gornjem delu registarske tablice sa leve strane, na plavoj podlozi belim slovima latiničnim pismom ispisana je međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", žutim slovima, vertikalno i latiničnim pismom ispisana je oznaka mesta registarskog područja (sedište predstavništva, odnosno boravišta osoblja), brojčana oznaka zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji i razdvojena znakom "-" slovna oznaka "A". U donjem delu registarske tablice, u žutoj boji, na levoj strani nalazi se znak "-", a posle njega registarski broj vozila i vertikalno ispisane poslednje dve cifre kalendarske godine u kojoj ističe važnost registracije.

Za motorna i priključna vozila organa unutrašnjih poslova

Registarske tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila organa unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: policije) plave su boje, dimenzija 520,5 x 112,9 mm, oivičene belom linijom i sadrže: belim slovima latiničnim pismom ispisanu međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB", belim slovima, ćiriličkim pismom, ispisanu oznaku "P" i registarski broj, između kojih je utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta.

Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle policije plave je boje, dimenzija 153,3 x 153,3 mm, oivičena belom linijom, čije su sredine vertikalnih strana spojene linijom u istoj boji tako da registarsku tablicu dele na dva dela. U gornjem delu registarske tablice sa leve strane belim slovima latiničnim pismom ispisana je međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", posle koje je ćiriličkim pismom ispisana oznaka "P", od koje je desno utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta. U donjem delu registarske tablice, belom bojom, ispisan je registarski broj vozila, razdvojen znakom "-".

Registarska tablica za priključno vozilo policije plave je boje, dimenzija 520,5 x 112,9 mm, oivičena belom linijom i na njoj je sa leve strane, belim slovima latiničnim pismom, ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", desno od nje ispisan je registarski broj vozila razdvojen znakom "-", posle koga je utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutim ka vertikalnoj gredi krsta, posle koga je ćiriličkim pismom ispisana oznaka "P".

Za privremeno označavanje vozila

Za novoproizvedena, prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na javnim putevima vrši probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava tih vozila, za vozila koja se kreću od mesta gde su proizvedena do mesta dorade, prepravke ili prodaje, za vozila koja se voze na tehnički pregled, na sajam ili carinjenje, za vozila koja se kreću od mesta u kome su preuzeta do mesta u kome će biti registrovana, za registrovana vozila koja se kreću od mesta u kome su registarske tabliceuništene ili nestale ili od mesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostala bez registarskih tablica do mesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice izdaju se tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima i potvrda o korišćenju tablica za
privremeno označavanje vozila.

Tablice za privremeno označavanje vozila štampaju se na kartonu bele boje dimenzija 340 h 180 mm i nema reflektujuća svojstva. Na tablici u gornjem levom uglu na plavoj pozadini belim slovima latiničnim pismom, ispisana je međunarodna oznaka Republike Srbije "SRB", desno je ispisan na srpskom jeziku ćiriličkim pismom natpis "PROBA", ispod koga je crnim slovima latiničnog pisma ispisana oznaka registarskog područja, od koje je desno odštampan crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, ispod koga je ispisana ponovljena oznaka registarskog područja na ćiriličkom pismu, a posle njih je crnim arapskim brojevima ispisan registarski broj vozila, sastavljen od dva dela između kojih je znak "-".

 

Prijavite se


Vaša korpa

Prikaži korpu
Vaša korpa je trenutno prazna.

pretražite...

Anketa

Šta mislite o našem sajtu?