Proizvodi u webshopu

Partneri sajta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Facebook Like Box

Nova saobraćajna dozvola
Poslednje ažurirano petak, 04 maj 2012 12:31

Podatke su preuzete iz:
PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
("Službeni glasnik RS", broj 69/2010, 101/2010, 53/2011)

Saobraćajna dozvola zelene je boje (Pantone 362) pravougaonog oblika, dimenzija 85,6 x 54 mm. Izrađuje se u formi inteligentne kartice dizajnirane u formatu ID-1, sa ugrađenim čipom u skladu sa srpskim standardima za identifikacione kartice sa integrisanim kolom (kolima) SRPS ISO / IEC:

 • 7810 za fizičke karakteristike identifikacionih kartica
 • 7816-1 i 2 za fizičke karakteristike identifikacionih kartica sa integrisanim kolom (kolima) - glavne mere i položaj kontakata
 • 7816-3 za elektronske signale i protokol za prenos
 • 7816-4 za međuprocesne komande za razmenu
 • 7816-5 za sistem brojčanog označavanja i postupak za registrovanje identifikatora aplikacije
 • 7816-6 za međuprocesne elemente podataka
 • 7816-8 za međuprocesne bezbednosne komande
 • 7816-9 za upravljačke komande kartice
 • 10373 za testiranje fizičkih karakteristika

U čip saobraćajne dozvole podaci se unose na način koji omogućava čitanje podataka čitačima identifikacionih kartica kao što su čitači tahografskih kartica.

Saobraćajna dozvola sadrži sledeće podatke vidljive okom, i to:

Na prednjoj strani, u levom, manjem delu, na vrhu, sadrži međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB" ispisanu latiničnim pismom bele boje na pravougaonom polju plave boje, ispod koje se nalazi čip, na čijoj levoj strani se nalazi slovna i brojčana oznaka i strelica u vidu jednakostraničnog trougla, koja označava pravac ubacivanja u čitač, ispod koga je grafički simbol koji predstavlja upravljač vozila, ispod koga se nalaze reči: "Ova isprava mora se pokazati na zahtev svakog ovlašćenog lica", a u desnom, većem delu, na vrhu reči: "REPUBLIKA SRBIJA" ispisane na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispod kojih je ispisan prevod tih reči na engleskom jeziku, ispod koga su ispisane reči: "SAOBRAĆAJNA DOZVOLA" na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispod kojih je ispisan prevod tih reči na engleskom jeziku, a desno od navedenih reči Mali grb Republike Srbije. Ispod navedenog teksta ispisuje se naziv organa nadležnog za registraciju vozila, a ispod se nalaze kodirani podaci i to redom na dole sa oznakom:

 • A - pod kojom se upisuje registarska oznaka vozila
 • B - pod kojom se upisuje datum prve registracije
 • I - pod kojom se upisuje datum izdavanja saobraćajne dozvole
 • C1.1 - pod kojom se upisuje prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)
 • C.1.2 - pod kojom se upisuje ime vlasnika
 • C.1.3 - pod kojom se upisuje prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
 • C.3.1 - pod kojom se upisuje prezime korisnika vozila ( firma odnosno naziv za pravna lica)
 • C.3.2 - pod kojom se upisuje ime korisnika vozila
 • C.3.3 - pod kojom se upisuje prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

ispod broj pod kojim je vozilo upisano u registar i u donjem desnom uglu serijski broj saobraćajne dozvole. U pozadini se nalazi šara kompleksne strukture sa motivom votivnih kolica.

Na poleđini se nalaze kodirani podaci i to redom na dole:

 • D.1 - pod kojom se upisuje marka
 • D.2 - pod kojom se upisuje tip
 • D.3 - pod kojom se upisuje komercijalna oznaka (model)
 • E - pod kojom se upisuje broj šasije
 • F.1 - pod kojom se upisuje najveća dozvoljena masa
 • G – pod kojom se upisuje masa
 • H - pod kojom se upisuje važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
 • K - pod kojom se upisuje homologacijska oznaka
 • P.1 – pod kojom se upisuje radna zapremina motora
 • P.2 - pod kojom se upisuje snaga motora u kW
 • P.3 - pod kojom se upisuje vrsta goriva ili pogona
 • Q - pod kojom se upisuje odnos snaga/masa u kg/kW (samo za motocikle)
 • S.1 - pod kojom se upisuje broj mesta za sedenje uključujući I mesto vozača
 • S.2 - pod kojom se upisuje broj mesta za stajanje

U čip saobraćajne dozvole, pored vidljivih podataka iz saobraćajne dozvole, upisuju se i sledeći kodirani podaci:

 • J - vrsta vozila
 • P5 - broj motora
 • L - broj osovina
 • R - boja vozila
 • godina proizvodnje
 • zabrana otuđenja vozila do (datum)
 • JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila I JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila
 • nosivost vozila

U pozadini se nalazi šara kompleksne strukture i grb Republike Srbije.

Alfanumerički podaci, koji se odnose na kodirane podatke u vidljivom delu saobraćajne dozvole i u nevidljivom delu čipa unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima. Podaci o vlasniku i korisniku vozila upisuju se na način kako su upisani u ispravi koja je priložena kao dokaz o njihovom identitetu.

Zaštitni elementi na obrascu saobraćajne dozvole su: mikroštampa, OVI (optički promenljive boje), guilloche linije, iris štampa, UV štampa, UV niti, kinegram i MLI (Multiple laser image) zona.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila prijavljuje nestanak saobraćajne dozvole organu nadležnom za registraciju vozila na čijem je području primetio nestanak.

Organ nadležan za registraciju vozila kome je prijavljen nestanak saobraćajne dozvole izdaće potvrdu o prijavi nestanka saobraćajne dozvole. Potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu dok ne bude izdata nova saobraćajna dozvola, a najduže 30 dana od dana izdavanja potvrde.

U potvrdu se unose podaci iz jedinstvenog registra vozila koji se upisuju u saobraćajnu dozvolu.

Zahtev za promenu saobraćajne dozvole, umesto nestale saobraćajne dozvole, odnosno zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, vlasnik vozila podnosi organu nadležnom za registraciju vozila, uz koju prilaže izjavu o razlozima i okolnostima nestanka dozvole, odnosno nalepnice.

Ako je saobraćajna dozvola ili registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena, vlasnik vozila podnosi organu koji je izvršio registraciju vozila zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole odnosno registracione nalepnice, a dotrajala saobraćajna dozvola odnosno registraciona nalepnica oduzima se i uništava.

 

Prijavite se


Vaša korpa

Prikaži korpu
Vaša korpa je trenutno prazna.

pretražite...

Anketa

Šta mislite o našem sajtu?